Dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên    Với những người làm việc ở vị trí kỹ sư tại Nhật Bản, công ty là nơi đào tạo ban đầu cần thiết, mà bạn có thể tham gia dễ dàng. Tại công ty các bạn sẽ được cung cấp những hành trang cần và đủ:
1) Được cung cấp một nền giáo dục Nhật Bản dựa trên chương trình giáo dục Nhật Bản
2) Được giáo dục văn hóa và thực tiễn kinh doanh Nhật Bản
3) Được cung cấp giáo dục bài tập công nghệ